dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ÔN THI HK2 mien phi,tai lieu ÔN THI HK2 mien phi,bai giang ÔN THI HK2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/31/2013 8:39:40 PM
Filesize: 0.18 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ tên ............................ Đề 1

1. Làm các phép tính:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tính giá trị của biểu thức
a) b) 

3. Tìm x, biết: ( x = 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một vòi nước giờ thứ nhất chảy vào bể được bể, giờ thứ hai chảy tiếp vào được bể.
a) Hỏi sau 2 giờ, vòi nước chảy vào được mấy phần bể?
b) Còn mấy phần bể nữa thì đầy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Tính rồi rút gọn:: 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
6. Tìm phân số , biết: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………


1. Trong các số sau: 57264; 84920; 7450; 6748560
- Số nào chia hết cho 2 và 5 ?
- Số nào chia hết cho 3 và 2 ?
- Số nào chia hết cho 2, 3, 5, 9?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
52 m2 = ............ dm2
3684 dm2 = ........... m2 ........ dm2
7 km2 = .............. m2
20 dm2 8 cm2 = ............. cm2
3. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 6000m, chiều rộng 4km.
a) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?
b) Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy 28m, chiều cao 19m.
c) Một hình bình hành có diện tích 960 m2 , độ dài đáy là 48m. Tính chiều cao.
d) Tính chu vi hình bình hành biết: a = 124dm ; b = 80dm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
4. Hùng mua 15 quyển vở. Dũng mua 8 quyển vở cùng loại và trả ít hơn Hùng 15.400 đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
5. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi bố bằng tuổi con. Tính tuổi mỗi người?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Họ tên ............................ Đề 2
1. Tính


2: 

……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
3 x
2 + 


……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
2. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé
 ;
2 ;
 ;
 ;
 ;


……………………………………………………………………………………………………………………….……
3. Một người bán vải ngày đầu bán được tấm vải, ngày hôm sau bán được nhiều hơn ngày đầu là tấm vải. Hỏi cả hai ngày người đó bán được bao nhiêu phần tấm vải?
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
4. Một thửa vườn được chia thành 3 mảnh. Mảng một chiếm diện tích, mảnh hai chiếm diện tích thửa vườn.
a) Hãy so sánh diện tích hai mảnh vườn một và hai
b) Hãy tính tổng diện tích hai mảnh vườn một và hai
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
5. Tính giá trị của biểu thức sau rồi xem xét giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số: 2, 5, 9, 3.
(130 x 5 - 25 x 4) : (36 : 18)
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….

1. Thực hiện phép tính (có đặt tính)
589680 : 70
823200 : 84
41472 : 128

……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
2. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:


;
;
;
;
;
;……………………………………………………………………………………………………………………….……
3. Tìm 5 phân số bằng phân số: 
……………………………………………………………………………………………………………………….……
4. Quy đồng mẫu số các phân số:
 và 
 và 
 và và 

……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
5. So sánh các phân số
 và 
 và 

……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
6. Tính
……………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……

 

…………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……
7. Số tr