dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BHYTHS mien phi,tai lieu BHYTHS mien phi,bai giang BHYTHS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/12/2013 10:14:00 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tên đơn vị/Đ.Lý:
Mã đơn vị/Đ.Lý: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Điện thoại liên hệ: Số:…… tháng ….. năm …...

Đối tượng tham gia Lương tối thiểu chung: Tỷ lệ NS hỗ trợ
STT Họ và tên Mã số Ngày sinh Nữ Địa chỉ Nơi đăng ký KCB ban đầu Quyền lợi Số CMT Biên lai Mức đóng Tỷ lệ đóng (%) Thời hạn sử dụng thẻ Số tiền đóng Ghi chú
Số Ngày Cũ Mới Từ ngày Số tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Tăng lop bvdktv "289,800"

Cộng tăng
II Giảm

Cộng giảm

Phần CQBHXH ghi: Phần Đơn vị ghi:

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ……… Thời hạn từ:………… đến………
"…….., ngày ….tháng…..năm……."
Cán bộ thu "Cán bộ sổ, thẻ" ĐV Q.Lý/Đại diện Đ.lý